Stypendium szkolne w Ropczycach

od 2016-08-16 do 2016-09-15

Burmistrz Ropczyc informuje, że w terminie od 16 sierpnia do 15 września 2016 r. (w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz do 15 października 2016 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych), przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017.


Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie gminy Ropczyce.

Wniosek wraz z załącznikami (dokumenty potwierdzające dochód rodziny netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) należy złożyć w Miejsko–Gminnym Zespole Oświaty w Ropczycach (pok. 118) lub w sekretariacie szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.ropczyce.eu oraz w Miejsko–Gminnym Zespole Oświaty w Ropczycach pok. 118, tel. 22 10 518 wew. 252.

Źródło: www.ropczyce.eu

Linked
Kompleks sportowo – rekreacyjny
Kompleks sportowo – rekreacyjny
Ostrów
39-103 Ostrów
Kino „Jedność”
Kino „Jedność”
ul. 3-go Maja 35
39-120 Sędziszów Młp.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. 3-go Maja 36
39-120 Sędziszów Młp.
Kąpielisko Żwirki w Borku Małym
Kąpielisko Żwirki w Borku Małym
Borek Mały
39-103 Ostrów
Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey