Dofinansowanie zakupu podręczników w Ropczycach

od 2016-08-08 do 2016-09-07

W roku szkolnym 2016/2017 kontynuowana będzie pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


W/w pomocą zostali objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w klasach VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministra ds. oświaty), klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych składają rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do dnia 7 września 2016 r. Wnioski do pobrania w sekretariatach szkół.

Uwaga!
Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych rachunków, faktur VAT, paragonów lub oświadczenia za zakupione podręczniki i materiały edukacyjne.

Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną.

Więcej informacji na stronie: www.ropczyce.eu

Źródło: www.ropczyce.eu

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey